ACTIVITY REPORT

PSBE was built on the support of our volunteering members and through donations, for which we are extremely grateful. Each year, we summarize the activities of our for-impact organisation in a report which we make available in a spirit of gratitude and transparency. You may find our past yearly reports here

2021

2021 Annual Activity Report – Psychedelic Society Belgium 

SUMMARY OF THE OBJECTIVES AND MISSION OF THE ORGANISATION:

Psychedelic Society Belgium (PSBE) is a non-profit organisation created in 2020 by people who are convinced that change is needed in the field of mental health.

We live in a society with increasing episodes of depression and anxiety, especially among young people, and a clear lack of tools to respond to this suffering. Research shows the underestimated potential of psychedelic-assisted therapies to contribute to such a response. Therefore, the aim of the organisation is to contribute to the establishment of a legislative framework for psychedelic-assisted therapies in Belgium.

This is the first annual report of PSBE. After its creation in October 2020, the organisation took some time to get off the ground in the difficult context of the Covid-19 health crisis, and the actual activities started at the beginning of 2021 with the gradual influx of new members.
PSBE does not currently receive any public funding. The only financial income for 2021 came from membership fees (€25 per year). Similarly, all the work done within the association is done by volunteer members, whom PSBE would like to thank for their enthusiastic contribution.

MAIN ACHIEVEMENTS DURING THE REPORTING PERIOD: 

Structure

 • Appointment of board members who support the strategy and activities of the organisation
 • Definition of working groups: Management Board, Content coordination, Legal & Regulatory, Funding, Outreach

The Management Board meets by video call once a week. The other working groups meet regularly, generally about once a month, depending on the needs and the projects in progress.

 • Consolidation of the structure and collaboration methods, implementation of Microsoft Teams & Sharepoint, Slack and Trello platforms for internal communication and workflow

Organisation

 • Growth from 7 co-founders to over 100 members in one year
 • Creation of a community platform for members to communicate, collaborate and exchange information (Slack, currently 110 members)
 • Organisation of a members’ barbecue (13 June 2021), the first opportunity for most members to meet in the flesh after months of pandemic and Zoom meetings
 • Organisation (in December 2021) of the first of a series of monthly meetups (every 3rd Thursday of the month) for members, supporters and other interested people, to ensure a link with the public

   

Communication

 • Design and launch of the website (psbe.org), including scientific information about psychedelics
 • Creation of social network accounts (Facebook, Instagram and LinkedIn)
  • Facebook: up to 4,400 views; more than 600 followers by 31 December 2021
  • Instagram: 520 followers as of 31 December 2021
  • LinkedIn: …
  • 61 posts: relaying information on research, media articles, events, presentation of the most active members of the organisation, etc.
  • contribution to harm reduction regarding psychedelics by providing information about legality, safety and the importance of set & setting, in response to direct messages on social networks
 • Collaboration on various communication materials: information leaflet, legislative advocacy document

Presence in the media and at international conferences

 • Mentions of the organisation and interventions by members in Belgian media: 
  • Psychedelica als laatste reddingsboei, opinion piece by Lennart Cok, De Standaard, 3 March 2021
  • Le retour en grâce des psychédéliques pour soigner les troubles mentaux, Le Vif, 10 March 2021
  • Champignons hallucinogènes, ecstasy, LSD: faut-il permettre leur utilisation pour traiter les troubles psychiatriques? RTL Info, 13 September 2021
  • L’histoire du LSD, Un Jour dans l’Histoire, RTBF La Première, 19 October 2021
 • Presentation at the annual general meeting of GRID (Groupement Régional Interdisciplinaire Douleur), in order to inform doctors specialising in pain about psychedelic research into pain management, 20 April
 • Attendance of 10 members at the international Insight conference (organised by the Mind Foundation) in Berlin (Germany) from 9 to 12 September
 • Attendance of 4 members at the ALPS (Awareness Lectures on Psychedelic Science) international conference in Lausanne (Switzerland) from 29 to 31 October

Collaborations

 • Establishment of contacts with 3 Belgian universities (ULg, VUB and UGent) as well as with (aspiring) researchers in Belgium in the field of psychedelics, in order to facilitate the exchange of know-how
 • Contribution, in collaboration with the Coma Science Group (Giga research centre, ULg), to the setting up of the first clinical research with psychedelics in Belgium, which should start soon pending the approval of the FAMHP
 • Establishment of contacts with Belgian researchers working abroad (Mathieu Seynaeve, Kim Kuypers)
 • Organisation of a social event in collaboration with the Antwerp Psychedelics Education Group, ViaVia Café, Antwerp, 3 July
 • Establishment of contacts with Psychedelics Europe, a Brussels-based European advocacy organisation with a mission similar to PSBE’s

Jaarlijks activiteitenverslag 2021 – Psychedelic Society Belgium VZW

SAMENVATTING VAN DE DOELSTELLINGEN EN MISSIE VAN DE ORGANISATIE:

Psychedelic Society Belgium (PSBE) is een non-profit organisatie opgericht in 2020 door mensen die ervan overtuigd zijn dat er verandering nodig is op het gebied van geestelijke gezondheid.

We leven in een maatschappij met toenemende episodes van depressie en angst, vooral bij jongeren, en een duidelijk gebrek aan instrumenten om dit lijden te beantwoorden. Onderzoek toont het onderschatte potentieel aan van psychedelische therapieën om bij te dragen aan een dergelijk antwoord. Het doel van de organisatie is dan ook om bij te dragen aan de totstandkoming van een wettelijk kader voor psychedelica-ondersteunde therapieën in België.

Dit is het eerste jaarverslag van de PSBE. Na de oprichting in oktober 2020 heeft de organisatie enige tijd nodig gehad om van de grond te komen in de moeilijke context van de Covid-19 gezondheidscrisis, en de eigenlijke activiteiten zijn begin 2021 van start gegaan met de geleidelijke instroom van nieuwe leden.

PSBE ontvangt momenteel geen overheidsfinanciering. De enige financiële inkomsten voor 2021 zijn afkomstig van lidmaatschapsgelden (25 euro per jaar). Bovendien wordt al het werk binnen de vereniging verricht door vrijwillige leden, die PSBE graag wil bedanken voor hun enthousiaste bijdrage.

BELANGRIJKSTE VERWEZENLIJKINGEN TIJDENS DE BETREFFENDE PERIODE: 

Structuur

 • Benoeming van bestuursleden die de strategie en de activiteiten van de vereniging ondersteunen

 • Oprichting van werkgroepen: Management Board, Content coordination, Legal & Regulatory, Funding, Outreach 

 • De Management Board vergadert eenmaal per week per videoverbinding. De andere werkgroepen komen regelmatig bijeen, doorgaans een keer per maand, afhankelijk van de behoeften en de lopende projecten

 • Consolidatie van de structuur en samenwerkingsmethoden, implementatie van Microsoft Teams & Sharepoint, Slack en Trello platforms voor interne communicatie en werkprocessen

Organisatie

 • Groei van 7 medeoprichters naar meer dan 100 leden in één jaar

 • Oprichting van een gemeenschapsplatform voor leden om te communiceren, samen te werken en informatie uit te wisselen (Slack, momenteel 110 leden)

 • Organisatie van een ledenbarbecue (13 juni 2021), voor de meeste leden de eerste gelegenheid om elkaar in levende lijve te ontmoeten na maanden van pandemie en Zoom-vergaderingen

 • Organisatie (in december 2021) van de eerste van een reeks maandelijkse bijeenkomsten (elke 3e donderdag van de maand) voor leden, supporters en andere belangstellenden om een band met het publiek te creëren

Communicatie

 • Ontwerp en lancering van de website (psbe.org), met wetenschappelijke informatie over psychedelica

 • Aanmaken van sociale netwerkaccounts (Facebook, Instagram en LinkedIn)

  • Facebook: tot 4.400 views; meer dan 600 abonnees op 31 december 2021

  • Instagram: 520 volgers op 31 december 2021

  • LinkedIn: …

  • 61 berichten: delen van informatie over onderzoek, media-artikelen, evenementen, presentatie van de meest actieve leden van de vereniging, enz.

  • bijdrage aan risicovermindering van psychedelica door informatie te verstrekken over legaliteit, veiligheid en het belang van set & setting, naar aanleiding van direct messages op sociale netwerken

 • Samenwerking aan diverse communicatiematerialen: informatiefolder, document voor advocacy ivm wetgeving

Aanwezigheid in de media en op congressen

 • Vermeldingen van de organisatie en bijdragen van leden in de Belgische media:  

  • Psychedelica als laatste reddingsboei, opiniestuk door Lennart Cok, De Standaard, 3 maart 2021

  • Le retour en grâce des psychédéliques pour soigner les troubles mentaux, Le Vif, 10 maart 2021

  • Champignons hallucinogènes, ecstasy, LSD: faut-il permettre leur utilisation pour traiter les troubles psychiatriques? RTL Info, 13 september 2021

  • L’histoire du LSD, Un Jour dans l’Histoire, RTBF La Première, 19 oktober 2021

 • Lezing op de jaarlijkse algemene vergadering van GRID (Groupement Régional Interdisciplinaire Douleur), om in pijn gespecialiseerde artsen te informeren over psychedelisch onderzoek naar pijnbestrijding (20 april)

 • Deelname van 10 leden aan de internationale Insight-conferentie (georganiseerd door de Mind Foundation) in Berlijn (Duitsland) van 9 tot 12 september

 • Deelname van 4 leden aan de internationale ALPS-conferentie (Awareness Lectures on Psychedelic Science) in Lausanne (Zwitserland) van 29 tot 31 oktober

Samenwerkingen

 • Contactopname met 3 Belgische universiteiten (ULg, VUB en UGent) en met vooraanstaande (aspirant-)onderzoekers in België op het gebied van psychedelica, om de uitwisseling van knowhow te vergemakkelijken

 • Medewerking, in samenwerking met de Coma Science Group (Giga onderzoekscentrum, ULg), aan het opzetten van het eerste klinisch onderzoek inzake psychedelica in België, dat binnenkort van start zou moeten gaan, afhankelijk van de goedkeuring van het FAGG

 • Contactopname met Belgische onderzoekers die in het buitenland werken (Mathieu Seynaeve, Kim Kuypers)

 • Organisatie van een sociaal evenement in samenwerking met de Antwerp Psychedelics Education Group, ViaVia Café, Antwerpen, 3 juli

 • Contactopname met Psychedelics Europe, een in Brussel gevestigde Europese advocacy-organisatie wiens missie nauw aansluit bij die van PSBE

RAPPORT D’ACTIVITÉ ANNUEL 2021 – PSYCHEDELIC SOCIETY BELGIUM (ASBL)

SOMMAIRE DES OBJECTIFS ET DE LA MISSION DE L’ASSOCIATION :

Psychedelic Society Belgium (PSBE) est une association sans but lucratif créée en 2020 par des personnes convaincues qu’il faut apporter du changement dans le champ de la santé mentale.

Nous vivons dans une société qui voit augmenter les épisodes de dépression et d’anxiété, en particulier parmi les jeunes, et qui manque clairement d’outils pour répondre à cette souffrance. La recherche démontre le potentiel sous-estimé des thérapies assistées par les psychédéliques pour contribuer à une telle réponse. Par conséquent, l’objectif de l’association est de contribuer à la mise en place en Belgique d’un cadre législatif pour les thérapies assistées par les psychédéliques.

Ceci est le premier rapport annuel de PSBE. Après sa création en octobre 2020, l’association a mis un certain temps à démarrer dans le contexte difficile de la crise sanitaire Covid-19, et les activités à proprement parler ont commencé début 2021 avec l’afflux graduel de nouveaux membres.

PSBE ne bénéficie pour l’instant d’aucun financement public. Les seules rentrées financières pour 2021 provenaient des cotisations des membres (25€ par an). De même, tout le travail effectué au sein de l’association l’est par des membres bénévoles, que PSBE tient à remercier pour leur apport enthousiaste.

PRINCIPALES RÉALISATIONS AU COURS DE LA PÉRIODE DE RAPPORTAGE : 

Structure

 • Désignation de membres du bureau qui soutiennent la stratégie et les activités de l’association

 • Définition des groupes de travail : Management Board, Content coordination, Legal & Regulatory, Funding, Outreach

Le Management Board se réunit virtuellement une fois par semaine. Les autres groupes de travail se réunissent régulièrement, généralement une fois par mois, en fonction des besoins et des chantiers en cours.

 • Consolidation de la structure et des méthodes de collaboration, mise en place des plate-formes Microsoft Teams & Sharepoint, Slack et Trello pour la communication interne et les processus de travail

Organisation

 • Croissance de 7 cofondateurs à plus de 100 membres en un an

 • Création d’une plate-forme communautaire pour les membres afin de communiquer, de collaborer et d’échanger des informations (Slack, 110 membres actuellement)

 • Organisation d’un barbecue pour les membres (13 juin 2021), première occasion pour la plupart des membres de se rencontrer en chair et en os après des mois de pandémie et de réunions Zoom

 • Organisation (en décembre 2021) de la première d’une série de rencontres mensuelles (tous les 3e jeudis du mois) pour les membres, sympathisants et autres personnes intéressées afin d’assurer le lien avec le public

Communication

 • Conception et lancement du site internet (psbe.org), contenant notamment des informations scientifiques au sujet des psychédéliques

 • Création de comptes sur des réseaux sociaux (Facebook, Instagram et LinkedIn)

  • Facebook : jusqu’à 4.400 vues ; plus de 600 abonnés au 31 décembre 2021

  • Instagram : 520 abonnés au 31 décembre 2021

  • LinkedIn : …

  • 61 posts : relais d’informations sur la recherche, d’articles dans les médias, d’événements, présentation des membres les plus actifs de l’association, etc.

  • contribution à la réduction des risques en matière de psychédéliques par la mise à disposition d’informations concernant la légalité, la sécurité et l’importance du set & setting, en réponse à des messages directs sur les réseaux sociaux

 • Collaboration sur divers documents de communication : dépliant d’information, document de plaidoyer législatif

Présence dans les médias et à des conférences

 • Citations de l’association et interventions de membres dans des médias belges : 

  • Psychedelica als laatste reddingsboei, carte blanche de Lennart Cok, De Standaard, 3 mars 2021

  • Le retour en grâce des psychédéliques pour soigner les troubles mentaux, Le Vif, 10 mars 2021

  • Champignons hallucinogènes, ecstasy, LSD: faut-il permettre leur utilisation pour traiter les troubles psychiatriques? RTL Info, 13 septembre 2021

  • L’histoire du LSD, émission Un Jour dans l’Histoire, RTBF La Première, 19 octobre 2021

 • Intervention le 20 avril à l’assemblée générale annuelle du GRID (Groupement Régional Interdisciplinaire Douleur), afin d’informer des médecins spécialisés dans la douleur sur la recherche psychédélique en matière de lutte contre la douleur

 • Participation de 10 membres à la conférence internationale Insight (organisée par la Mind Foundation) à Berlin (Allemagne) du 9 au 12 septembre

 • Participation de 4 membres à la conférence internationale ALPS (Awareness Lectures on Psychedelic Science) à Lausanne (Suisse) du 29 au 31 octobre

Collaborations

 • Établissement de contacts avec 3 universités belges (ULg, VUB et UGent) ainsi qu’avec les principaux (aspirants) chercheurs en Belgique dans le domaine des psychédéliques, afin de faciliter l’échange de savoir-faire

 • Contribution, en collaboration avec le Coma Science Group (centre de recherche Giga, ULg), à la mise en place de la première recherche clinique avec des psychédéliques en Belgique, qui devrait démarrer prochainement en fonction de l’approbation de l’AFMPS

 • Établissement de contacts avec des chercheur·e·s belges travaillant à l’étranger (Mathieu Seynaeve, Kim Kuypers)

 • Organisation d’un événement de socialisation en collaboration avec l’Antwerp Psychedelics Education Group, ViaVia Café, Anvers, le 3 juillet

 • Établissement de contacts avec Psychedelics Europe, une organisation européenne de plaidoyer basée à Bruxelles, et dont la mission est proche de celle de PSBE

2022

2022 Annual Activity Report – Psychedelic Society Belgium 

SUMMARY OF THE OBJECTIVES AND MISSION OF THE ORGANISATION:

Psychedelic Society Belgium (PSBE) is a non-profit organisation created in 2020 by people who are convinced that change is needed in the field of mental health.

We live in a society with increasing episodes of depression and anxiety, especially among young people, and a clear lack of tools to respond to this suffering. Research shows the underestimated potential of psychedelic-assisted therapies to contribute to such a response. Therefore, the aim of the organisation is to contribute to the establishment of a legislative framework for psychedelic-assisted therapies (PAT) in Belgium.

This is the second annual report of PSBE. During 2022, the organisation focussed on its outreach efforts, compiling several informative brochures and distributing these to relevant stakeholders, as well as organising several informative events for the broader public. 

PSBE does not currently receive any public funding. The financial income for 2022 came from membership fees (€25 per year) and from proceeds from the events that were organised. Similarly, all the work done within the association is done by volunteer members, whom PSBE would like to thank for their enthusiastic contribution.

MAIN ACHIEVEMENTS DURING THE REPORTING PERIOD: 

Legal activities: 

 • Distributing the legislative advocacy document (“Legal pitch”) to policy-makers, explaining about PAT and how it could be implemented in practice
 • Reaching out to political parties from the entire political spectrum in Belgium, resulting in the scheduling of several meetings
 • Following up on global legislative developments in PAT around the world, establishing links with the movement in Oregon
 • Reaching out to all palliative care networks in Flanders and the Brussels Region, organising an information session at Netwerk Levenseinde (Oudenaarde, 22/11/2022)
 • Organising a forward-looking workshop with the PSBE legal experts, developing an action plan and milestones for 2023

Collaborations:

 • Formalising PSBE’s membership with Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD, Flemish centre of expertise on alcohol, illegal drugs, psychoactive medication, gambling and gaming)
 • Creation of partnerships with: 
  • Coma Science Group (Liège)
  • ALPS (Awareness Lectures on Psychedelic Science, Switzerland)
  • PAREA (Psychedelic Access and Research European Alliance)

Organisation of outreach events:

 • Monthly live meetups in several Belgian cities: Liège, Brussels, Ghent, Antwerp, Hasselt
 • Evening lecture aimed at healthcare professionals at the psychiatric hospital Bethanië Emmaüs – “Psychedelica – De toekomst van mentaal welzijn?” – 31/03/2022, Zoersel
 • Presentation about PAT at the Liège meetup, in the framework of the partnership with the Coma Science Group – 19/05/2022
 • Organisation of the first Belgium Symposium on Psychedelic Research – speakers: Vincent Verroust (Société psychédélique française), Mathieu Seynaeve (King’s College London), Kim Kuypers (Maastricht University), Paolo Cardone (Coma Science Group Université de Liège, PSBE member), Olivier Taymans (PSBE member) & Adriana Zimbru (PSBE vice-president), 25/06/2022, Vrije Universiteit Brussel
 • Lecture on substance-use disorders and psychedelic-assisted therapy: Prof. Dr. Geert Dom (Universiteit Antwerpen), Dr. Ben Sessa (AWAKN Life Science, Bristol), Laetitia Vanderijst (PSBE member) – 30/09/2022, De Warande, Brussels

Presence in the media and at (inter)national conferences: 

 • Talk at Clinique Saint-Anne Saint-Rémy: Scientific day – “Les psychédéliques en psychiatrie : innovation thérapeutique ou retour du refoulé” – 14/05/2022, Brussels
 • Talk at Nerdland Festival by PSBE President Lennart Cok, together with Otto-Jan Ham and Bart Van Peer – Brainman and Psychedelics – 06/2022, Wachtebeke
 • Article about PAT in palliative care published in SoinsPalliatifs.be magazine, 09/2022
 • Attendance and infostand at ICPR (Interdisciplinary Conference on Psychedelic Research) 2022, Haarlem, Netherlands; Lionel Thelen, board member of PSBE, representing ERC (European Research Council):
  • speaker:  “Psychedelics at the frontiers of science and… beyond with the ERC funding opportunities”
  • panel member: “Funding and regulating medical psychedelics in Europe”
 • PSBE infostand at the Forum Addiction et Société – 30/09/2022, Flagey, Brussels
 • Presentation by PSBE member Laetitia Vanderijst on substance-use disorders and PAT at The Merode, 20/09/2022, Brussels
 • Video interview with PSBE President Lennart Cok, by Jana de Wilde, 10/2022

Creative/design/social media: 

 • The organisation has been working on its presence in social media channels and highlighting important dates in the history of psychedelics with dedicated posts honoring those milestones 
 • Creation of a YouTube channel with videos from the symposium and the lecture on substance-use disorders
 • Creation of PSBE buttons and stickers, distributed at our meetups and events
 • Printing our brochures on: Regulating PAT and Compassionate use of PAT for patients with existential distress linked to a life-threatening disease
 • Revamp of the PSBE website, under a new design

Internal organisation:

 • PSBE members’ barbecue and General Assembly, Meise, 28/08/2022
 • Membership grew to 160 members
 • Newsletter reaching a total of 999 subscribers
 • Facebook: approximately 900 followers by 31 December 2022
 • Instagram: approximately 1450 followers by 31 December 2022
Jaarlijks Activiteitenverslag 2022 Psychedelic Society Belgium

SAMENVATTING VAN DE DOELSTELLINGEN EN DE MISSIE VAN DE
ORGANISATIE:

Psychedelic Society Belgium (PSBE) is een vzw die is opgericht in 2020 door mensen die ervan overtuigd zijn dat er verandering nodig is op het vlak van mentale gezondheid.
We leven in een samenleving waarin depressie en angst toenemen (zeker bij jongeren) en er een duidelijk gebrek is aan middelen om op dit lijden op te vangen. Onderzoek toont het onderschatte potentieel van psychedelisch ondersteunde therapieën aan om bij te dragen aan een effectieve aanpak van dit probleem. Daarom is het doel van de organisatie om bij te dragen aan de creatie van een wettelijk kader voor “Psychedelic Assisted Therapy” (psychedelisch ondersteunde therapieën) in België.
Dit is het tweede jaarverslag van PSBE. In 2022 focuste de organisatie zich op
outreach-inspanningen, maakte en verspreidde ze verschillende informatieve
brochures en organiseerde ze verschillende evenementen voor het bredere publiek. PSBE ontvangt momenteel geen overheidsfinanciering. De financiële inkomsten voor 2022 kwamen uit ledenbijdragen (€25 per jaar) en uit opbrengsten van de evenementen. All het werk binnen de vereniging wordt gedaan door vrijwillige leden, die PSBE wil bedanken voor hun enthousiaste medewerking.

BELANGRIJKSTE RESULTATEN TIJDENS DE VERSLAGPERIODE:

Juridische activiteiten:
– Verspreiden van een wetgevingsdocument (“Juridische pitch”) onder
beleidsmakers, waarin wordt uitgelegd hoe “Psychedelic Assisted Therapy”
(PAT) in de praktijk kan worden geïmplementeerd
– Contactname met alle politieke partijen uit het hele politieke spectrum in
België met verschillende concrete vergaderingen als gevolg
– De wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van wetgeving in PAT
opvolgen en contacten leggen met de beweging in Oregon
– Alle netwerken voor palliatieve zorg in Vlaanderen en het Brussels Gewest
contacteren en een infosessie organiseren op netwerk Levenseinde
(Oudenaarde, 22/11/2022) De organisatie van een toekomstgerichte workshop met de juridische experts van PSBE, de ontwikkeling van een actieplan en mijlpalen voor 2023 Samenwerkingen: De creatie van een wettelijk kader voor het therapeutisch gebruik van psychedelica in België.
 
– Formalisering van het lidmaatschap van PSBE bij het Vlaams
expertisecentrum voor Alcohol, illegale Drugs, psychoactieve medicatie,
gokken en gamen (VAD).
– Creatie van partnerschappen met:
– Coma Science Group (Luik)
– ALPS (Awareness Lectures on Psychedelic Science, Zwitserland)
– PAREA (Psychedelic Access and Research European Alliance)
Organisatie van outreach evenementen:
– Maandelijkse live meetups in verschillende Belgische steden: Luik, Brussel,
Gent, Antwerpen, Hasselt
Avondlezing voor gezondheidsprofessionals in het psychiatrisch ziekenhuis
Bethanië Emmaüs met als titel: “Psychedelica – De toekomst van mentaal
welzijn?” – 31/03/2022, Zoersel
– Presentatie over PAT op de bijeenkomst in Luik, in het kader van het
partnerschap met de Coma Science Group – 19/05/2022
– Organisatie van het eerste Belgische symposium over psychedelisch
onderzoek. Sprekers: Vincent Verroust (Société psychédélique française),
Mathieu Seynaeve (King’s College London), Kim Kuypers (Universiteit
Maastricht), Paolo Cardone (Coma Science Group Université de Liège,
PSBE-lid), Olivier Taymans (PSBE-lid ) & Adriana Zimbru (PSBE-
ondervoorzitter), 25/06/2022, Vrije Universiteit Brussel
– Lezing over middelenmisbruik en psychedelisch ondersteunde therapie: Prof. Dr. Geert Dom (Universiteit Antwerpen), Dr. Ben Sessa (AWAKN Life Science, Bristol), Laetitia Vanderijst (PSBE-lid) – 30/09/2022, De Warande,
Brussel 
 
Aanwezigheid in de media en op (inter)nationale conferenties:

– Lezing in Clinique Saint-Anne Saint-Rémy: Wetenschappelijke dag –
“Psychedelica in de psychiatrie: therapeutische innovatie of terugkeer naar
af” – 14/05/2022, Brussel
– Lezing op Nerdland Festival door Lennart Cok (PSBE-voorzitter), samen met
Otto-Jan Ham en Bart Van Peer – Brainman and Psychedelics – 06/2022,
Wachtebeke
– Artikel over PAT in palliatieve zorg gepubliceerd in SoinsPalliatifs.be
magazine, 09/2022
– Aanwezigheid en infostand op ICPR (Interdisciplinary Conference on
Psychedelic Research) 2022, Haarlem, Nederland; Lionel Thelen, bestuurslid
van PSBE, vertegenwoordiger van ERC (European Research Council):
– spreker: “Psychedelica aan de grenzen van de wetenschap en…
verder met de ERC-financieringsmogelijkheden”
– panellid: “Het financieren en reguleren van medicinale psychedelica in
Europa”
– PSBE infostand op het Forum Addiction et Société – 30/09/2022, Flagey, Brussel
– Presentatie door PSBE-lid Laetitia Vanderijst over middelenmisbruik en PAT
op Merode, 20/09/2022
– Video interview with PSBE President Lennart Cok, by Jana de Wilde, 10/2022

Creatief/design/social media:

– Aanwezigheid op sociale media en met de speciale berichten op belangrijke
data en mijlpalen in de geschiedenis van psychedelica
– Creatie van een YouTube-kanaal met video’s van het symposium en de
lezing over middelenmisbruik
– Creatie van PSBE-buttons en -stickers, verspreid tijdens onze meetups en
evenementen
– Creatie van een brochure over de wettelijke regeling van PAT en “compassionate” gebruik van PAT voor patiënten met existentiële nood ten
gevolge van een levensbedreigende ziekte
– Vernieuwing van de PSBE-website met een nieuw ontwerp
Interne organisatie:
– PSBE ledenbarbecue en Algemene Vergadering, Meise, 28/08/2022
– Ledenaantal groeide naar 160 leden
– Nieuwsbrief met in totaal 999 abonnees
– Facebook: ongeveer 900 volgers op 31 december 2022
– Instagram: ongeveer 1450 volgers op 31 december 2022
Rapport annuel d’activité 2022 – Psychedelic Society Belgium

RÉSUMÉ DES OBJECTIFS ET DE LA MISSION DE L’ORGANISATION :

La Psychedelic Society Belgium (PSBE) est une organisation sans but lucratif créée en 2020 par des personnes onvaincues que des changements sont
nécessaires dans le domaine de la santé mentale. Nous vivons dans une société où les épisodes de dépression et d’anxiété augmentent, surtout chez les jeunes, et où il y a un manque évident d’outils pour répondre à cette souffrance. La recherche démontre le potentiel sous-estimé des
thérapies assistées par les psychédéliques pour contribuer à une telle réponse. L’objectif de l’organisation est donc de contribuer à l’établissement d’un cadre législatif pour les thérapies assistées par des psychédéliques (TAP) en Belgique. Ceci est le deuxième rapport annuel de la PSBE. En 2022, l’organisation s’est concentrée sur ses efforts de sensibilisation, en compilant plusieurs brochures informatives et en les distribuant aux parties prenantes concernées, ainsi qu’en organisant plusieurs événements informatifs pour le grand public.
La PSBE ne reçoit actuellement aucun financement public. Les revenus financiers pour 2022 proviennent des cotisations des membres (25 € par an) et des recettes des événements organisés. De même, tout le travail effectué au sein de l’association est réalisé par des membres bénévoles, que la PSBE tient à remercier pour leur contribution enthousiaste.

PRINCIPALES RÉALISATIONS AU COURS DE LA PÉRIODE
CONCERNÉE :

Activités juridiques :
– Distribution du document de plaidoyer législatif (“Legal pitch”) aux décideurs politiques, expliquant la TAP et la façon dont elle pourrait être mise en œuvre dans la pratique.
– Prise de contact avec les partis politiques de l’ensemble du spectre
politique en Belgique, ce qui a permis de programmer plusieurs réunions.
– Suivi de l’évolution législative de la TAP dans le monde, établissement de liens avec le mouvement en Oregon.
Prise de contact avec tous les réseaux de soins palliatifs en Flandre et en
Région bruxelloise, et organisation d’une séance d’information au Netwerk
Levenseinde (Oudenaarde, 22/11/2022).
Organisation d’un atelier prospectif avec les experts juridiques de la PSBE,
élaboration d’un plan d’action et définition d’objectifs pour 2023.
 
Collaborations :
 
Formalisation de l’adhésion de la PSBE au Vlaams expertisecentrum
Alcohol en andere Drugs (VAD, centre flamand d’expertise sur l’alcool, les
drogues illégales, les médicaments psychoactifs, les jeux de hasard et les
jeux d’argent).
– Création de partenariats avec :
Coma Science Group (Liège)
ALPS (Awareness Lectures on Psychedelic Science, Suisse)
PAREA (Psychedelic Access and Research European Alliance)
Organisation d’événements de sensibilisation :
Rencontres mensuelles en présentiel dans plusieurs villes belges : Liège, Bruxelles, Gand, Anvers et Hasselt.
Conférence destinée aux professionnels de la santé de l’hôpital psychiatrique Bethanië Emmaüs – “Psychedelica – De toekomst van
mentaal welzijn ?” – 31/03/2022, Zoersel
Présentation de la TAP lors de la rencontre mensuelle à Liège, dans le
cadre du partenariat avec le Coma Science Group – 19/05/2022
Organisation du premier Symposium belge sur la recherche psychédélique
– orateurs : Vincent Verroust (Société psychédélique française), Mathieu Seynaeve (King’s College London), Kim Kuypers (Maastricht University), Paolo Cardone (Coma Science Group Université de Liège, membre de la PSBE), Olivier Taymans (membre de la PSBE) & Adriana Zimbru (vice-présidente de la PSBE), 25/06/2022, Vrije Universiteit Brussel
Conférence sur les troubles addictifs et la thérapie assistée par les
psychédéliques : Geert Dom (Universiteit Antwerpen), Dr. Ben Sessa
(AWAKN Life Science, Bristol), Laetitia Vanderijst (membre de la PSBE) – 30/09/2022, De Warande, Bruxelles Présence dans les médias et lors de conférences (inter)nationales :
Conférence à la Clinique Saint-Anne Saint-Rémy : Journée scientifique –
“Les psychédéliques en psychiatrie : innovation thérapeutique ou retour
du refoulé” – 14/05/2022, Bruxelles
Conférence au festival Nerdland par le président de la PSBE Lennart Cok,
avec Otto-Jan Ham et Bart Van Peer – “Brainman and psychedelics” –
06/2022, Wachtebeke
Article sur la TAP en soins palliatifs publié dans le magazine
SoinsPalliatifs.be, 09/2022
Présence et stand d’info à ICPR 2022 (Conférence interdisciplinaire sur la
recherche psychédélique), Haarlem, Pays-Bas ; Lionel Thelen, membre du
conseil d’administration de la PSBE, représentant l’ERC (Conseil européen
de la recherche) :
conférencier : “Psychedelics at the frontiers of science and…
beyond with the ERC funding opportunities”
membre du panel : “Funding and regulating medical psychedelics in
Europe”
stand d’info PSBE au Forum Addiction et Société – 30/09/2022, Flagey,
Bruxelles
Présentation par Laetitia Vanderijst, membre de la PSBE, sur les troubles
d’utilisation de substances et la TAP au Merode, 20/09/2022, Bruxelles.
Entretien vidéo avec le président de la PSBE, Lennart Cok, par Jana de
Wilde, 10/2022